Dahili Branşlar(iç sayfa)

 

AİLE HEKİMLİĞİ
- Sağlıklı bireylerin periyodik sağlık kontrolleri (check-up),
- Ayaktan akut ve kronik hasta bakımı,
- Sağlıklı yaşam danışmanlığı ve izlemi,
- Sigara bıraktırma ve takibi,
- Beslenme, egzersiz, kilo kontrolü takipleri ve danışmanlığı
- Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tanısı, tedavisi, tedavi sonrası izlem ve takipleri, yapılamakta ve bireylerin ileri düzey ya da diğer başvurmaları gereken birimler için ön tanıları belirlenmektedir.
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde, çocuk hastalıklarının teşhis, tedavisi ve takibi yapılmaktadır. Koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri, çocuk hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi, büyüme ve gelişmeleri, beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri, alerjik ve çocuk enfeksiyon hastalıkları, tedavi, takib alanlarında sağlık hizmeti verilmektedir.
 DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLARI
• Temas ile oluşan alerjilerin tespiti için Yama (patch) testleri
• Gıda, polen, ev tozları alerjilerinin tesbiti için delme (prick) testleri (50 ayrı allerjen mevcuttur.)
• Benlerin ve deri tümörlerinin takibi, teşhisi için digital dermaskopi cihazı
• Siğil vs. tedavisi için elektrokoter
• Deri tümörleri ve siğillerin tedavisi için kriyoterapi (dondurarak tedavi), çocuklara uygulama için kriyoterapi,
• Cilt lekeleri ve mantar hastalıklarının teşhisi için Wood lambası ile muayene
• Deri lezyonlarının teşhisi için punch biyopsi
• Kimyasal koterizasyon (TCA )
• İntralezyonel enjeksiyon
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ansefalit vb.)
 • Solunum sistemi enfeksiyonları (Pnömoni, akut Bronşit, vb.)
 • Kardiyovasküler sistem enfeksiyonları (enfektif endokardit, tromboflebit vb.)
 • Genito - üriner sistem enfeksiyonları
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (selülit, fasit, nekrotizan fasit, lenfanjit, vb.)
 • Akut gastroentrit
 • Viral hepatitler
 • Akut viral hepatitler
 • Kronik viral hepatitler
 • Zoonotik hastalıklar (Brusellus, tularemi, kırım Kongo kanamalı ateşi vb.)
 • AIDS
FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON
 • Polikliniğimize boyun, bel, diz ve omuz gibi eklem sorunu olan hastalar kabul edilmektedir. Hastaların kas ve iskelet sistemi hekimlerimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Gerekli durumlarda ileri tetkik ve incelemeler sonrasında medikal, fizik tedavi ve ağrı tedavisi uygulamaları yapılmaktadır. Hastalığın tedavisi yanında eklemlerin sağlıklı olması için özel egzersiz eğitimleri verilmektedir.
 • Kırıklar, hastalıklar veya kazalar sonrası ortaya çıkan ağrı, yürüme ve hareket bozukluğu durumlarında hastaların rehabilitasyonu yapılmakta ve gerekli olan cihazları planlanmaktadır.
 • Romatizmal hastalıkların tanı tedavi ve rehabilitasyonu için ileri izlem ve takip polikliniği yapılmaktadır.
 • Osteoporoz ve kemik hastalıklarının ayırıcı tanısı için kemik ölçüm sonuçları ve kan değerleri ile hastaların kemik sağlıkları için tedaviler planlanmaktadır.
 • Gerek çocukluk gerekse erişkin dönemdeki sakatlık, özürlülük durumlarında hastaya uygun cihaz değerlendirmesi, günlük aktivitelerin planlanması, özürlü raporlaması hizmeti verilmektedir.
 • Duruş bozuklukları, kifoz ve skolyoz için ayrıntılı değerlendirme ve özel izlem polikliniği yapılmaktadır.
 • İnme geçiren hastaların kol ve bacak fonksiyonlarını destekleyecek Fonksiyonel elektrik stimülasyonu uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca spastisite probleminde Botox enjeksiyonları yapılmaktadır.
GASTROENTEROLOJİ
 • Özefagus Hastalıkları (Yemek Borusu Hastalıkları)
 • Mide Hastalıkları (Gastrit - Ülser - Gastroözefajial Reflü - Mide Kanamaları)
 • Barsak Hastalıkları (İrritabl Barsak Hastalığı - İnflamatuar Barsak Hastalığı - Kolon Kanserleri )
 • Karaciğer Hastalıkları (Toksik KC Hastalığı - Hepatitler - Paraziter Hastalıklar - Karaciğer Sirozu )
 • Safra Yolları Hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları (Akut Pankreatitler - Kronik Pankreatitler - Pankreas Kanserleri)
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, kalp hastalıklarının dışında kalan göğüs kafesi hastalıkları ve akciğerin tüm hastalıklarının tanı ve tedavisini üstlenen bir tıp alanı olup akciğer kanseri, zatürre, verem, akut veya kronik bronşit, bronşiektazi, akciğer apsesi, akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması gibi durumlar birimimizde tanı alıp tedavi edilmektedir.
İÇ HASTALIKLARI
Diyabet ve Obezite Polikliniği
• Şeker Hastalığının Kontrolü
• İlaç Kullanma Şemaları
• Diyetisyen ve Diyabet Hemşiresiyle beraber ortak çalışma
• Diyabetik ayak eğitimleri
• Diyabet Komplikasyonları
• İnsülin Tedavisi ve İlaç Tedavilerinin yakından incelenmesi
• Lipid Metabolizma Bozuklukları (Kolesterol – Kan yağları)
• Obezite (Şişmanlık)

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
• Hipertansiyon
• Tiroid Hastalıkları
• Paratiroid Hastalıkları
• Hipofiz Hastalıkları
• Adrenal Bez ( Böbreküstü Bezi ) Hastalıkları
• Osteoporoz ( Kemik Erimesi )
• Polikistik Over Sendromu
• Kadın ve Erkek Hormonal Gelişimi
KARDİYOLOJİ
 • Ambulatuar Kan Basıncı
 • EKG ve Tansiyon Holter
 • Elektrokardiyogram
 • Kardiyovasküler Stress Testi
 • Stres EKO Testi
 • Ekokardiyografi
 • Transözefagial EKO
 • Kalp Pili Kontrolü
NÖROLOJİ
• Baş Ağrıları
• Bayılmalar, Sara Nöbetleri
• Unutkanlık
• Hareket Bozuklukları
• Felçler
• Kas ve Sinir Hastalıkları
• Baş Dönmesi
• EEG (Elektroensefalografi)
• Parkinson Hastalığı
• Konuşma Bozuklukları
• Multipl Skleroz
• EMG (Sinir ve Kas İnceleme Çalışmaları)
NÜKLEER TIP POLİKİLİNİĞİ
• Nükleer tıp tetkikleri güvenilir, ağrısız ve pek çok yönteme göre bazı hastalıkları önceden gösterebilen tetkiklerdir. Nükleer tıp'ta radyoaktif maddeler veya bununla hazırlanan bazı özel kimyasal bileşikler vücuda verilerek ilgili organa ait fizyolojik görüntüler elde edilmekte ve bu yolla birçok organ ve sistemin fonksiyonları değerlendirilmektedir. Nükleer tıp tetkikleri, sintigrafi olarak da adlandırılır. Sintigrafik tetkikler sayesinde bazı hastalıkların tanı ve takip süreçleri kısalıp, kolaylaşacaktır. Sintigrafik tetkikler ile beyin, tiroid, paratiroid, kemik, meme, kalp, akciğer, karaciğer, safra yolları, böbrek gibi birçok organın incelemesi yapılabilmektedir.
• Hemen her organ sisteminin fonksiyonlarının görüntülenmesinin yapılabildiği nükleer tıp uygulamaları, hastaya zarar ve rahatsızlık vermeyen, alerji ve yan etki riski olmayan çok duyarlı yöntemlerdir.
• Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddeler her yaştaki hastada ve çocuklarda, yaşa göre değişen dozlarda güvenle kullanılabilir. Sintigrafik incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu çoğu zaman radyolojik incelemelerden daha düşüktür. Radyoaktif madde genellikle damardan enjeksiyon yoluyla verilir ancak incelenecek organa göre ağızdan içirilerek ya da solutularak da uygulanabilir.
• Çekimler, radyoaktif maddeden kaynaklanan gama fotonlarını toplayıp görüntü şeklinde bilgisayar sistemlerine aktaran gama kameralar ile yapılır.
PSİKİYATRİ

• Hastanemiz psikiyatri polikliniğinde, ayaktan başvuran ve diğer kliniklerden sevk edilen hastaların muayene, tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Psikiyatrik acil servis ve yatan hasta takip, tetkik ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Uygun hastalara psikodinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, grup tedavisi hizmetleri verilmektedir. Belli başlı tedavi grupları aşağıda listelenmiştir.
• Uyum Bozuklukları
• Duygu-Durum Bozuklukları ( depresyon ve bipolar (iki uçlu) duygudurum bozuklukları )
• Kaygı Bozuklukları (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, OKB (takıntı rahatsızlığı), sosyal kaygı bozukluğu ve fobiler)
• Psikotik Bozukluklar (şizofreni ve benzeri bozukluklar)
• Yeme Bozuklukları (obezite, tıkınırcasına yemek yeme, anorexia ve bulimia nevroza)
• Cinsel İşlev Bozuklukları (vajinismus, erektil disfonksiyon, cinsel istek bozuklukları)
• Alkol ve madde kullanım bozuklukları
• Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi
• Aile görüşmesi
• Aile terapisi
• Çift terapisi
• Gebelikte görülen psikiyatrik rahatsızlıklar
• Dürtü kontrol bozuklukları
• Somatoform bozuklukları
RADYOLOJİ

• Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi
• Renkli Doppler Ultrasonografi
• Ultrasonografi
• Röntgen
• Mamografi
• MR (1.5 TESLA MR)
• Kemik Dansitometri

 
TIBBI GENETİK

• Prenatal Tanı: (Doğum öncesi kromozom hastalıkları)
• Dismorfoloji
• Genetik hastalıkların tanısı
• Kanser genetiği
• FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi)
• Talasemi (Akdeniz Anemisi)
• Kardiyovasküler hastalıklara yatkınlık
• İlaç dirençleri
• Sağırlık ve işitme kayıpları
• Osteoporoz
• İnfertilite (erkek ve kadın kısırlığı)
İLK ve ACİL YARDIM

Acil Servis şu birimlerden oluşmaktadır:
• Resusitasyon (Yeniden Canlandırma)
• Travma Müdahale Ünitesi: Bu birimde acil servise getirilen trafik kazası, yüksekten düşme gibi travma hastalarının ilk müdahalelerinin gerçekleştirildiği dört yataklı bir ünitedir.
• Muayene Ünitesi: Ayaktan başvuran hastaların muayenelerinin gerçekleştirildiği 6 yataklı bir ünitedir.
• Müşahade (Gözlem) Ünitesi: Dört hastanın gözleminin yapılabildiği, yoğun bakım gözleminin gerçekleştirildiği birimdir.
• Acil biyokimya laboratuvar tetkikleri, acil tıbbi görüntüleme (röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi vs.) 24 saat süre ile yapılabilmektedir.
ADLİ TIP