Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YÖNETMELİK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri
Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başhemşire: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhemşiresini, b) Bölüm/ana bilim/bilim dalı başkanları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi bölüm/ana bilim/bilim dalı başkanlarını, c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, ç) Dekan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, d) Hastane Müdürü: Üniversite Hastaneleri Başmüdürüne bağlı olarak Merkezde görevlendirilen kişiyi, e) Laboratuvar birimi: Merkez bünyesindeki her bir laboratuvarı, f) Laboratuvar merkezi: Merkez bünyesindeki birden fazla uzmanlık dalında kurulan laboratuvarı, g) Merkez (Hastane): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, ğ) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü, h) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü, ı) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu, i) Tıp Fakültesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini, j) Ünite/birim: Ana bilim dalı, klinik, yataklı servisler, laboratuvarlar, tanı teşhis ve tedavi üniteleri, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezleri ve benzeri gibi ünitelerin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan birimleri, k) Ünite/birim sorumlusu: İdari birimler, yataklı servisler, poliklinikler, laboratuvarlar, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezleri, sterilizasyon birimi, ameliyathane birimi, eczane birimi, tanı teşhis ve tedavi üniteleri ile doğumhane birimi ve benzeri gibi ünitelerin hekimlik hizmeti dışındaki faaliyetlerinden sorumlu idari personeli, l) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, m) Üniversite Hastaneleri Başmüdürü: Merkezin idari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik konularında planlama ve denetim gibi temel yönetim işlerini yürütmek üzere görevlendirilen kişiyi, n) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır: a) İnsan sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yapmak, Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan ve yatırılarak çağdaş sağlık hizmeti vermek, tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek, bilimsel eğitimöğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak. b) Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri başta olmak üzere, diğer kurumlarla iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi
için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak. c) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern sağlık kurumları yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Sağlık hizmeti almak üzere başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek. b) Tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin gerekli altyapıyı hazırlamak. c) Bölgesel ve ulusal sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmak, diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini sağlamak. ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak. d) Toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesine katkı sağlamak amacıyla yayınlar yapmak, programlar düzenlemek. e) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkezin projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek. f) Merkezin amaçlarına uygun olarak Rektörün kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu.

Müdür ve yardımcıları MADDE 8- (1) Müdür; Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan, tıpta uzmanlık unvanını almış tercihen profesör veya doçent unvanına sahip akademik personel arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. (2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan, tıpta uzmanlık unvanını almış öğretim üyeleri arasından en az iki en çok dört öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. (3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve yardımcılarının görevleri MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak. b) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri, idari birimler, yataklı servisler, poliklinikler, laboratuvarlar, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezleri, sterilizasyon birimi, ameliyathane birimi, eczane birimi, doğumhane birimi ile tanı teşhis ve tedavi üniteleri ve diğer birimlerin Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmalarını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ile denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkânlarını oluşturmak. c) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak, gerekli tedbirleri almak. ç) Merkezin mesai sonrası çalışma, polikliniklerin açılma ve kapanma saatleri, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemelerini belirlemek, uygulanmasını sağlamak, denetim ile genel gözetimini yapmak ve gerekli tedbirleri almak. d) Merkezin gerekçeli bütçe ve ödenek ihtiyacını, personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak. e) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımını ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmak, cihaz ve diğer demirbaş malzemeleri temin etmek, cihaz ve diğer demirbaşlar ile binanın bakım-onarım ihtiyacını tespit ile zamanında temin etmek ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.
f) Tıp Fakültesi Dekanlığının, bölüm/ana bilim/bilim dalı başkanlıklarının Merkezin hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak. g) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak. ğ) Bölüm/ana bilim dalı ve bilim dalı hizmetleriyle ilgili performans kriterlerini tespit etmek. h) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak idari birimler, yataklı servisler, poliklinikler, laboratuvarlar, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezleri, sterilizasyon birimi, ameliyathane birimi, eczane birimi, doğumhane birimi ile tanı teşhis ve tedavi ünitelerinde hizmet veren birimlerin ve buralardaki cihazların Merkezin bütününde etkin kullanılmasını ve bu konuda ana bilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak. ı) Rektör tarafından verilen Merkezin amaçları ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak. (2) Müdür yardımcıları görevlendirildikleri konularda, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur.

Yönetim Kurulu MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Rektör. b) Dekan. c) Müdür. ç) Rektörün görevlendireceği işletme, finans, hukuk ve ekonomi alanlarından seçilecek profesör unvanlı iki öğretim üyesi. d) Tıp Fakültesi Dâhili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri bölüm başkanları. e) Döner Sermaye İşletme Müdürü. f) Üniversite Hastaneleri Başmüdürü. (2) Yönetim Kurulunun raportörlüğü Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü tarafından yürütülür. (3) Yönetim Kurulu Başkanı Rektördür. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa olağan toplantı yapar; ancak Yönetim Kurulu Başkanının gerekli görmesi durumunda veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen iki iş günü içinde toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere toplantılara davet edebilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada eşitlik olması durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. (4) Yönetim Kurulu bütün kararların uygulanmasında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Merkezin etkin, verimli ve ekonomik olarak sevk ve idare edilmesinden Rektörlüğe karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin faaliyette bulunan idari birimler, yataklı servisler, poliklinikler, laboratuvarlar, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezleri, sterilizasyon birimi, ameliyathane birimi, eczane birimi, doğumhane birimi ile tanı teşhis ve tedavi ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünite/birimlerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak. b) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak. c) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak. ç) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe teklifi hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak. d) Hastanenin gelir ve gider raporlarına göre idari kararlar almak. e) Merkezin faaliyette bulunan birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek. f) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi MADDE 12- (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı. b) Dekan tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen bir dekan yardımcısı. c) Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı. ç) Tıp Fakültesi Dâhili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri bölümlerinden bir üye olmak koşuluyla profesörlerin kendi aralarından seçeceği bir profesör; doçentlerin kendi aralarından seçeceği bir doçent ve doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir doktor öğretim üyesinden oluşur. (2) Danışma Kurulu, rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez toplantısını yapar. Ancak Rektör,
Dekan veya Müdür tarafından Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde rektör yardımcısı tarafından gündemli olarak toplantıya çağırılabilir. Seçimle gelen üyelerin görev süresi üç yıldır. (3) Yönetim Kurulu üyesi aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Danışma Kurulunun raportörlüğü Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü tarafından yürütülür. (4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Üniversite Hastaneleri Başmüdürü MADDE 13- (1) Üniversite Hastaneleri Başmüdürü; sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği veya sağlık yönetimi alanlarından lisans mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup sağlık yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği alanında lisansüstü eğitim yapmış veya en az on yıl Merkezin yönetim hizmetlerinde görev yapan lisans mezunu, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından, Rektör tarafından görevlendirilir. Çalışmalarını Müdür ile koordinasyon halinde yürütür. (2) Üniversite Hastaneleri Başmüdürünün görevde bulunmadığı veya izinde olduğu durumlarda Hastane Müdürü, Hastane Müdürünün de olmadığı durumlarda ise Hastane müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder.

Üniversite Hastaneleri Başmüdürünün görevleri MADDE 14- (1) Üniversite Hastaneleri Başmüdürünün görevleri şunlardır: a) Merkezin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli insan kaynakları konusunda ihtiyaçları tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak. b) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. c) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağlamak. ç) Rektör tarafından verilen Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

Hastane Müdürü ve yardımcıları MADDE 15- (1) Hastane Müdürü; sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği veya sağlık yönetimi alanlarından lisans mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup sağlık kurumları işletmeciliği alanında çalışmaları olan veya Merkezin yönetim hizmetlerinde beş yıl deneyimi olan lisans mezunu, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından, Üniversite Hastaneleri Başmüdürünün önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. (2) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan müdür yardımcıları; sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği veya sağlık yönetimi alanlarından lisans mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup sağlık kurumları işletmeciliği alanında çalışmaları olan veya Merkezin çeşitli yönetim kademelerinde en az üç yıl deneyimi olan lisans mezunu, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından, Hastane Müdürünün önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. (3) Hastane Müdürü, çalışmalarını Üniversite Hastaneleri Başmüdürü ile koordinasyon halinde yürütür. Hastane Müdürü, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü ve Müdüre karşı sorumludur. (4) Hastane Müdürü görevde bulunmadığı veya izinli olduğu durumlarda, müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder.

Hastane Müdürü ve yardımcılarının görevleri MADDE 16- (1) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır: a) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının ve mesaiye devamlarının takibini yapmak, istatistiki bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak. b) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. c) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri almak, yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak. ç) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. d) Merkezin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerince zamanında yapılmasını sağlamak. e) Merkezin idari, mali ve teknik işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek. f) Müdüre Merkezin bütçesini hazırlama konusunda yardımcı olmak. g) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak. ğ) Müdür ve Üniversite Hastaneleri Başmüdürünün verdiği diğer görevleri yapmak. (2) Hastane müdür yardımcıları; Hastane Müdürü tarafından yürütülen görevlerden kendilerine devredilen
hizmetleri yerine getirir, hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olur ve verilen diğer görevleri yerine getirir.

Başhemşire ve yardımcıları MADDE 17- (1) Başhemşire, hemşirelik lisans mezunu ya da hemşirelik yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış ve/veya en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından, Üniversite Hastaneleri Başmüdürünün önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. (2) Başhemşireye bağlı olarak görev yapan başhemşire yardımcıları, hemşirelik lisans mezunu ve en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından Başhemşirenin önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. (3) Başhemşire, çalışmalarını Üniversite Hastaneleri Başmüdürü ile koordinasyon halinde yürütür. Başhemşire, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü ve Müdüre karşı sorumludur. (4) Başhemşirenin görevde bulunmadığı veya izinli olduğu durumlarda, başhemşire yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder.

Başhemşire ve yardımcılarının görevleri MADDE 18- (1) Başhemşirenin görevleri şunlardır: a) Merkezin hemşirelik hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların teminini araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak. b) Kendisine bağlı personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye devamlarının takibini yapmak, istatistiki bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak. c) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. ç) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri almak, yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak. d) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. e) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak. f) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağlamak. g) Müdür ve Üniversite Hastaneleri Başmüdürünün verdiği diğer görevleri yapmak. (2) Başhemşire yardımcıları; Başhemşire tarafından yürütülen görevlerden kendilerine devredilen hizmetleri yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Başhemşireye yardımcı olur. Müdür ile Üniversite Hastaneleri Başmüdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Çalışma kurulları MADDE 19- (1) Merkezin bünyesinde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla çalışma kurulları oluşturulabilir. (2) Kurullarda görevlendirilecek öğretim elemanları ve diğer personel Müdür tarafından görevlendirilir. (3) Çalışma kurullarının çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Diğer birimler MADDE 20- (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olan idari birimler, yataklı servisler, poliklinikler, laboratuvarlar, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezleri, sterilizasyon birimi, ameliyathane birimi, eczane birimi, doğumhane birimi ile tanı teşhis ve tedavi üniteleri ve diğer birimlerin sorumluları, Merkezde görev yapan idari personel arasından Üniversite Hastaneleri Başmüdürünün teklifi ile Müdür tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yürüttükleri hizmetler açısından Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü ve Müdüre karşı sorumludur. (2) Yataklı servisler, poliklinikler, laboratuvarlar, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezleri, ameliyathane birimi, doğumhane birimi ile tanı teşhis ve tedavi üniteleri ve diğer birimlerin personel çalışma düzeni, planlaması ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu hizmetlerin yürütülmesinden idari olarak Müdüre karşı, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur. (3) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak laboratuvar merkezi kurulabilir. Laboratuvar merkezi sorumlusu Müdürün önerisi üzerine merkezde görevli olan tıpta uzmanlık eğitimi alan öğretim üyeleri/öğretim görevlisi arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Laboratuvar merkezi bünyesinde bulunan laboratuvar birimlerinin sorumluluklarını Müdür tarafından görevlendirilen tıpta uzmanlık eğitimi alan öğretim üyeleri/öğretim görevlisi yürütür. Laboratuvar birimlerinin sorumlusu Müdüre karşı sorumludur. (4) Merkezde veya Merkeze bağlı diğer ünite/birimlerin sorumlusu Merkezde görevli olan tıpta uzmanlık eğitimi alan öğretim üyeleri/öğretim görevlisi arasından Müdür tarafından üç yıl için görevlendirilir. Ünite/birimlerin sorumlusu Müdüre karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi MADDE 21- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Personel ihtiyacı MADDE 22- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Üniversite Yönetim Kurulu ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 24- (1) 2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Ekler

26 Aralık 2022 PAZARTESİ hastane yönetmeliği.pdf