Temel Tıp Branşları
ANJİYOGRAFİ LABORATUVARI
• Koroner anjiyografi
• Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti ve stent takılması
• Perifer anjiyo
• Kalıcı veya geçici kalp pili takılması
• Perikardiyoentez
• Ameliyatsız kalp deliklerinin kapatılması
• Elektrofizyolojik çalışmalar
 BRONSKOPİ
• Bronş yıkama
• Bronş fırçalama
• Bronş biyopsisi
• Transbronşiyal İnce İğne Aspirasyonu
 ENDESKOPİ ÜNİTESİ
• Özefagogastroduodenoskopi
• Kolonoskopi
• Rektoskopi
• Rektosigmoidoskopi
• Polipektomy
 EXCİMER LAZER ÜNİTESİ
• Hipermetropi, miyopi, astigmatizm tedavisinde;
• LASEK
• LASİK
• EPİLASİK uygulamaları yapılmaktadır.
FARMAKOLOJİ LABORATUVARI
• Gebelik ve laktasyonda ilaç kullanımına dair danışmanlık hizmeti verilmesi
• Gebelikleri esnasında kazara ya da bilmeden ilaç kullanan hastalara, kronik hastalığı nedeniyle gebelikte ilaç kullanması gereken hastalara kullandıkları ilaçların fetüs üzerine olası etkilerini değerlendiren raporlar hazırlanır.
• Hastanemiz servislerinde yatan gebe hastalarda kullanmayı düşünülen ilaçlar için konsultasyon hizmeti verilmektedir.
• Hastanemiz servislerinden ve polikliniklerinden laktasyonda (emzirme döneminde olan anneler) ilaç kullanımına danışmanlık hizmeti verilmektedir
• İlaç ve etkileşimleri ile ilgili danışmanlık
• Polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı), ilaç etkileşimleri, özellik arz eden hastalar (karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, çocuklar, yaşlılar, yoğun bakımda yatan hastalar vb.) ilaç kullanımı, ilaç düzeyleri ve ilaçlarla ilgili diğer tüm konularda konsültasyon ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
• Hastanemiz içindeki birimlere (yerel) zehir danışmanlığı verilmektedir.
• Bitkisel ürünler, yan etkiler, etkileşimler,
• Klinik ilaç araştırmalarında danışman olarak hizmet verilmektedir.
 FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ
• Egzersiz ve Rehabilitasyon uygulamaları
• Yüzeyel ve derin ısıtıcılar
• Elektroterapi uygulamaları
• Lazer Tedavisi
• Fonksiyonel elektriksel Stimülasyon
• Eklem ve tetik nokta enjeksiyonları
 TIBBI BİYOKİMYA LABORATUVARI
• Check-up (şeker hastası takibi, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, lipid analizi, anemi testleri)
• Kan sayımı
• İdrar İncelemesi
• Pıhtılaşma testleri
• Dışkı analizi
• Doğum öncesi tarama testleri
• Allerji testleri ve immünolojik analizler
• Akdeniz anemisi testi
• Hormon testleri (tiroid paneli, cinsiyet hormonları, insülin ve büyüme hormonları) ile kanser tarama testleri ve vitamin düzeyleri ölçümü
 MİKROBİYOLOJİ ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
• Aerob – Anaerob Kültürler
• Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri
• Parazitoloji Testleri
• Mikoloji Testleri
• ELİSA (Hepatitler, HIV, TORCH)
• İmmunfloresan Testler
• Seroloji
• Tüberküloz Laboratuvar
• Moleküler Testler ( HBV, HCV PCR)
• Otoantikorlar
NÖROFİZYOLOJİ LABORATUVARI
• EEG
• Skalp elektrotları ile video-EEG Monitorizasyon
• Uzun süreli Rutin Dijital EEG (en az 2 saatlik çekimler)
• EMG-UP
• EMG, Sinir ileti çalışmaları
• Görsel uyarılmış potansiyeller (VEP)
• İşitsel uyarılmış Potansiyeller (BAEP)
• Somotosensoriyal Uyarılmış Potansiyeller (SEP)
• Kognitif Potansiyeller (P 300)
• Sempatik Sinir Yanıtı (SSR)
PATALOJİ LABORATUVARI
• Hastanemiz poliklinik ve kliniklerine başvuran hastaların takibi aşamasında, ilgili klinik doktorlarının gerekli gördüğü doku, organ veya sitoloji materyali bölümümüze ulaştırılır. Gelen materyal kayıt, örnekleme, takip, kesit ve boyama işlemlerinden geçirilerek mikroskop altında değerlendirmeye hazır hale getirilir. Bu hazırlık aşamasını tamamlayan materyaller bölümümüzde çalışmakta olan uzmanlar ve asistanlar tarafından ileri teknoloji gerektiren yardımcı teknikler kullanılarak güncel bilimsel gelişmelere uygun biçimde incelenmektedir
SOLUNUM ve ALLERJİ LABORATUVARI
• Solunum fonksiyon testi
• Solunum fonksiyonları ile Reversibilite test
• Akciğer difüzyon testi
• Akciğer volümleri
• Allerji testleri
SUALTI HEKİMLİĞİ ve HİPERBARİK TIP ÜNİTESİ
• Dekompresyon hastalığı (vurgun)
• Hava ve gaz embolisi
• Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu
• Gazlı gangren
• Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya)
• Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler
• Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik)
• Kronik refrakter osteomiyelit
• Aşırı kan kaybı
• Radyasyon nekrozları
• Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
• Termal yanıklar
• Beyin absesi
• Anoksik ensefalopati
• Ani işitme kaybı
• Retinal erter oklüzyonu
• Kafa kemikleri, sternum ve vertebralakarın akut osteomiyelitler'dir.
• Bu endikasyonlardan başka mukormükozis, perine fistüllü Crohn hastalığı, purpura fulminans, elektirk yanıkları, protez ve implant infeksiyonları, kaynama güçlüğü olan fraktürler, serebral palsi gibi bazı hastalıkların tedavisi de hastanemizde Sualtı ve Hiperbarik Tıp polikliniğinin açılmasıyla hizmete girecektir.
TIBBI GENETİK LABORATUVARI
• Prenatal Tanı- QF PCR yöntemiyle 13, 18, 21, X, Y sayısal kromozom anomalileri,
• FMF Paneli II Sanger Sequencing yöntemi ile ,
• TALASEMİ (Akdeniz Anemisi) PANELİ I : Pyrosequencing yöntemiyle,
• FARMAKOGENETİK Paneli I Real Time yöntemi ile,
• IMMÜNOGENETİK Paneli- Real Time yöntemi ile,
• İşitme Kaybı Paneli (Real Time PCR ile) (MLPA ile),
• Duchenne Muskuler Distrofi (MLPA ile),
• MLPA,
• Y Mikrodelesyonu, (jel elektroforez yöntemi ile),
• IL 28B,CVD Paneli- Real Time PCR yöntemiyle
• OSTEOPOROZ Real Time PCR yöntemi ile,
• Apo E2,E3,E4 Real Time yöntemi ile
• Laktoz İntoleransı Real Time yöntemi ile
• TNF alfa Real Time yöntemi ile
• Kromozom Analizi
TRANFÜZYON MERKEZİ
• Kan grubu
• Rh Sub grup
• Zayıf d (coombs Anti – IgG)
• İndirekt coombs
• Direkt coombs
• Cross match
ÜROLOJİ LABORATUVARI
• Androloji Laboratuvarı
• ESWL Taşkırma
*Ultrason eşliğinde taşkırma(röntgende gözükmeyen taşların kırılma özelliği)
*Skopi Altında
• Prostat Biyopsisi
• Sistoskopi mesanedeki lezyonların endoskopik görüntülenmesi
• Genital lezyonların(condilom), elektrokoterizasyon ile tedavi
• Intravesical (mesane içine) ilaç uygulamalar (Mesane kanseri için)
• Ürodinami [video ürodinami, sistometri, üroflowmetri, basınç akım çalışmaları, biyofeedback]
• Transrektal Ultrasonografi
• Spermiogram
ODİO-VESTİBÜLER ÜNİTESİ
• Odyolojik Tetkikler;
• Saf ses odiyometri,
• Timponometri
• Akustik refleksler
• Speech Discrimation
• Konuşmayı ayırt etme
• En rahat ses yüksekliği
• Tedirgin edici ses yüksekliği
• Yeni Doğan Oto Akustik Emisyon
• Klinik Bera
• Kalorik Test
• Rinomanometri
• Akustik Rinometri